Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Sausio 13 – slepiami faktai

Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

Kodėl taip užsitęsė Sausio 13 bylos tyrimas?

Sausio 13 byla tęsiasi jau beveik 30 metų. Per tą laiką nemaža dalis kruvinųjų 1991 m. sausio įvykių liudininkų numirė, kita dalis taip suseno, kad ne ką ir beprisimena. Pirmieji teismo nuosprendžiai Sausio 13 byloje tarptautinės teisės požiūriu nuskambėjo taip keistai, kad Rusija netgi pradėjo baudžiamąją bylą Lietuvos prokurorams ir teisėjams.

Internete pilna begėdiškų mirštančios ar ir mirusios Loretos Asanavičiūtės nuotraukų ir vaizdo įrašų

mirusi Loreta Asanavičiūtė

Nors kiekvieno žmogaus žūtis – tragedija, vis dėlto 14 aukų naktinio šturmo metu – PALYGINUS nedidelis skaičius. NATO sąjungininkai dažnai vidury dienos išžudo kur kas didesnes taikių gyventojų grupes, ir niekas už tai jų netgi neteisia.

Pavyzdžiui, 2006 m. JAV jūrų pėstininkai Haditoje šaltakraujiškai nužudė 24 civilius irakiečius, tarp jų šešis 1-14 m. vaikus, skaityti (anglų k.), ir už tai buvo teisiamas tik jų vadas, seržantas Frankas Vjuterichas (Staff Sgt. Frank Wuterich), o ir tas atsipirko pažeminimu laipsniu ir kelių mėnesių alga.

Kodėl Lietuvos valdžia, kuri steigia ir išlaiko šaltakraujiškiems vaikų žudikams slaptus kalėjimus ir karines bazes mūsų šalies teritorijoje, taip keistai ištempė Sausio 13 įvykių tyrimą? Galbūt tai padėtų suprasti keli paprastai nutylimi faktai?

Sąjūdžio vyriausybė buvo subūrusi ginkluotų žmonių grupę

Ilgą laiką buvo teigiama, kad 1990-1992 m.m. Sąjūdis taikių protestų būdu perėmė valdžią Lietuvoje. Tačiau tuometinis Aukščiausiosios Tarybos apsaugos vadas išleido knygą „Pėstininko užrašai“, kurioje viešai atskleidė, kad sąjūdiečiai buvo subūrę ginkluotų žmonių komandą.

Kiek žmonių būtų nužudęs VIENAS omonininkas, jei būtų nusprendęs su „Kalašnikovu“ šaudyti į minią? Šimtą? Tūkstantį?

Buvę Sąjūdžio vadovai viešai pripažino, kad Sąjūdžio vadovybė planavo Sausio 13 aukas

Algirdas Paleckis viešai paskelbė, kad Audrius Butkevičius, pirmasis Krašto apsaugos departamento direktorius bei pirmasis LR Krašto apsaugos ministras, 2000 m. faktiškai prisipažino laikraščiui „Obzor“ duotuose interviu planavęs Sausio 13 įvykius ir specialiai siekęs lietuvių aukų, kad sukompromituotų Tarybų Sąjungos armiją ir KGB:

Aš tiesiog žaidžiau aiškiai suvokdamas, kas įvyks, bet aš noriu pasakyt palyginus su tuo, kas vyko kitose Sąjungos vietose, tai buvo labai mažos aukos. .... Aš galiu pasakyti ir kitką, šitos aukos sudavė tokį stiprų smūgį dviem pagrindiniam tarybų valdžios stulpams – armijai ir KGB – įvyko jų kompromitacija. Aš pasakysiu tiesiai – taip aš planavau šitą.

Vytautas Petkevičius, vienas Sąjūdžio steigėjų ir pirmųjų jo lyderių, 1993-1996 m. – Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, savo 2003 m. išleistoje knygoje „Durnių laivas“ rašė:

Ant Landsbergio ir A.Butkevičiaus sąžinės guli Sausio 13-osios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius, kelios dešimtys pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie šaudė į minią iš viršaus.

Romualdas Ozolas, vienas pagrindinių Sąjūdžio steigėjų, pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovės Kazimieros Prunskienės pavaduotojas, savo knygoje „Aušros Raudoniai“ labai konkrečiai pareiškė apie Sausio 13:

Žinota ir apie planuojamus nakties įvykius. Tad ir žmonės pašaukti tyčia. Organizatoriai puikiai žinojo, kad amerikonus vienas argumentas teveikia – nekariaujančiųjų užmušimas. Štai ir buvo mesti po tankais beginkliai žmonės.

Algirdas Paleckis pagarsino 1991 m. atlikto tyrimo rezultatus

2011 m. sausio 11 d. šiuo metu jau daugiau kaip metus už medžiagos apie Sausio 13 bylą rinkimą suimtas Algirdas Paleckis specialioje spaudos konferencijoje paviešino Lietuvos valdžios dabar paprastai nutylimo pirmojo Sausio 13 įvykių tyrimo rezultatus.

Kaip galima paaiškinti tai, kad dalies žuvusiųjų kūnuose rastos mažojo kalibro, medžioklinės kulkos? (sausio 13-osios teismo nuosprendžio 122-as puslapis). Kaip suprasti, kad šūvių į kelias aukas trajektorija ėjo iš viršaus žemyn 40-60 laipsnių kampu, t. y. kaip tik nuo stogų? (teismo nuosprendžio 110-as puslapis).

Bylose yra liudininkų parodymai, kad šaudė iš miškelio. Šaudė ne iš ten, kur bėgo kareiviai, o nuo Architektų gatvės namo nr. 182 stogo. Iš už krūmų iš automato. Pro langus. Juk nebuvo sunku nustatyti, kas ten gyveno?

Kodėl neištirtas vienas mirties atvejis prie bokšto, kai žuvusįjį partrenkė lengvasis automobilis?

Kaip paaiškinti gausius liudijimus, kad minioje buvo kurstytojai, kurie ragino žmones arčiau eiti prie tankų, arčiau eiti prie pat tarybinių karių, į kuriuos pylėsi šūviai iš viršaus? „Jūs eikite ten, eikite prie tankų."

Prie televizijos ir radijo komiteto vienas žmogus žuvo, kaip rašoma teismo nuosprendžio 189 puslapyje, nuo sprogstamojo užtaiso.

Sausio 13-sios bylos 298-ame tome, puslapiuose 64-67 yra pateiktas tuometinio VSD pirmininko M. Laurinkaus dokumentas, kurį jis 1991 vasarį perdavė premjerui Vagnoriui. Tai VSD įrašytas tarybinių kariškių pokalbis racija. Konkretūs kareiviai tarpusavyje kalbasi, kad į juos šaudo iš namų, iš gatvių, nuo stogų, ir jie tariasi, kaip reaguoti.

Bylose yra dokumentai apie tai, kad tarybiniai kariai tą naktį konfiskavo iš žmonių penkis Kalašnikovo automatus, pistoletus PM, sprogstamuosius užtaisus.

Sąjūdžio žurnalistai ir medikai išsityčiojo iš Loretos Asanavičiūtės kūno

Internete pilna pusnuogės ar ir nuogos mirštančios ar jau mirusios Loretos Asanavičiūtės nuotraukų. Kažkada internete mačiau netgi į jau negyvo Loretos kūno lytinius organus sukoncentruotą vaizdo įrašą.

Patarimas

Jei manai apie Sausio 13 kitaip, nei moko mokykloje, geriau PATYLĖK!
Neužmiršk, kad Lietuvos valstybės idealai – melas ir niekšybė, o nebijantys sakyti tiesos lietuviai greitai išmetami iš mokyklos ar darbo, persekiojami, kalinami kalėjimuose ar beprotnamiuose arba nužudomi, kaip Skaista Rakauskienė ar Juras Abromavičius.

Europoje mirusiajam užmerkiamos akys ir jis užklojamas; mirštančio ir ypač mirusio žmogaus filmavimas laikomas didžiulės nepagarbos jam ženklu. Mirštančios moters erotinė fotosesija rodo neeilinę žurnalistų panieką Loretai ir jos aukai.

Ir ne tik žurnalistų. Panieką mirusiai moteriai demonstravo ir jos apnuogintą kūną visaip varčiusios ir demonstravusios prieš kameras sanitarės.

Matosi, kad žurnalistai, kaip ir Sąjūdžio vadovai, godžiai laukė mirusių lietuvių ir jų pusnuogių kūnų.

Mano nuomone, būtent sąjūdiečių požiūris į Loretą Asanavičiūtę, panieka jų pačių valdžios vardan numirusiai moteriai geriausiai parodo tiek tuometinės, tiek dabartinės valdžios požiūrį tiek į Sausio 13 aukas, tiek į visus mus lietuvius.

2020 m. sausio 8 d.

Klausimai Kaip manai, ar 1991 m. Sausio 13 aukos buvo atsitiktinės, ar kažkas jų specialiai siekė? Kodėl Sąjūdis taip greitai palaidojo Sausio 13 aukas? Kam buvo naudingos Sausio 13 žuvusių lietuvių mirtys? Kiek žmonių būtų nužudęs VIENAS omonininkas, jei būtų nusprendęs su „Kalašnikovu“ šaudyti į minią? Šimtą? Tūkstantį? Kas tavo nuomone didesni nusikaltėliai: ar Sausio 13 tarybiniai omonininkai, ar minėtieji Haditoje civilius žudę JAV jūrų pėstininkai? Kodėl?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus du kart penki?

Marius

2021-09-30 22:17

Netilpo, pratęsiu. Tai va, tuometė valdžia to ir nepadarė: neatitraukė civilių nuo TV bokšto, net neinformavo, o jūs Dėdulę tebegarbinate...

Marius

2021-09-30 22:15

Bent kiek turinčiam proto yra aišku, kas Sausio 13 aukos buvo to meto lietuviškos valdžios troškiamybė. Paaukoti kelioliką, net daugiau žmonių, ir po to sakyti: va koks blogas Gorbačiovas, va kokia bloga Tarybų Sąjunga! Gi buvo suplanuota jei ką padegti Aukščiausios Tarybos pastatą - tai daugelis pamiršta, o juk tai faktas. Taip yra liudininkų kurie mini, kad žmonės prie TV bokšto buvo raginami eiti ten kur pavojinga. Gi, autoriau, yra Česlovo Kudabos liudijimas, kad Landsbergis dar iki Sausio 13 norėjo kraujo. Supraskite, žmones, lietuviai, jei politikas nori kraujo, tai jau neįtikėtinai blogai. Tad kokios dar abejonės? Kai nori kad taip įvyktų, taip ir įvyks. Savaime išsipildanti pranašystė. Taip, be abejo, TV bokšto puolimą vykdė TSRS kariuomenė, bet apie šitą puolimą, gi buvo žinoma dar prieš 1 dieną. Internete pamenu buvo tokio komentatoriaus Sausio 13-os radijo žvalgas prisiminimas, kad jis būtent ir klausėsi kariškių pokalbių. Tai ką atsakingas šalies vadovas žinantis apie pavojų civiliams gręsianti TV bokšto šturmą puolimą turi daryti? Be abejo, atitraukti civilius nuo TV bokšto, bent informuoti apie pavojų. Tuomet

vatoms

2020-07-25 12:08

Kurva vatiniai durniai.

Daugiau komentarų

Šiandien – pirmadienis. Žemynos, vaisingumo deivės, savaitės diena. Taip pat Mėnulio diena.

naujausi straipsniai

Zelenskis ir Vakarai - Putino naudingieji idiotai ar agentai?
Vakarų sankcijos Rusijai žlugdo juos pačius ir stiprina Putiną ir jo šalį. Zelenskis, ES ir NATO lyderiai - naudingieji Putino idiotai. O gal reikėtų sakyti AGENTAI?

Skiepytis nuo kovido apsimoka vis mažiau ir mažiau
Mažėjant kovidovakcinų privalumų, vertimas skiepytis nesaugiomis vakcinomis – grubus žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas.

Kalėjime – tikrasis Lietuvos valstybės snukis
LR kalėjimų administracija ir jos pareigūnai (mentai) su ministre Evelina Dobrovolska priešakyje ne tik fiziškai kankina, bet ir visaip niekina kalinius, tyčiojasi iš jų ir žemina juos kaip nežmones.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Lietuva ir Lenkija – ištikimos Lukašenkos rėmėjos
Naudingosios Lukašenkos idiotės – Lietuva ir Lenkija – jau ketvirtį amžiaus įnirtingai naikina Baltarusijos opoziciją.

Algirdas Paleckis – bomba teroristinės Lietuvos valstybės letenose
Teroristiniai Lietuvos valstybės metodai – žudymas, kalinimas ir kitoks politinis persekiojimas. Algirdas Paleckis – pavyzdys likimo, laukiančio nesiklaupiančiųjų prieš teroristus lietuvių.

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

atsitiktinis straipsnis

Koronaviruso vakcina. Išsigelbėjimas ar mirtis?
Pastatę Europos likimą ant labai abejotinos vakcinos nuo koronaviruso kortos, ES fiureriai bando apdurninti žmones šmeiždami antivakserius.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2024 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje